SAMENSTELLING EN FUNCTIEPROFIEL CLIENTENRAAD

 

 

Algemeen

De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in het bestuursbesluit en

samenwerkingsovereenkomst van V.C.S.A.- Zorg en Stichting V.C.S.A. Thuiszorg.

Deze zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De cliëntenraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg.

De cliëntenraad wordt professioneel ondersteund door Zorgbelang Flevoland.

 

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.

De leden worden voor een periode van 3 jaar benoemd en kunnen twee maal voor een zittingsduur

van 3 jaar worden herbenoemd. Er zal een roulatiesysteem worden ingesteld zodat gefaseerd de

leden aftreden en de continuïteit van de cliëntenraad niet in gevaar komt.

Gestreefd wordt naar vertegenwoordigers die het belang van cliënten op een goede manier kunnen

verwoorden met een voldoende deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Bij

deskundigheden wordt gedacht aan o.a. kennis op het brede terrein van de

eerstelijnsgezondheidszorg . Tevens wordt er binnen de cliëntenraad een verdeling gemaakt van

aandachtsgebieden waarbinnen de leden de ontwikkelingen bij houden en eventueel de overige

leden voorstellen doen tot advisering.

Lid van de cliëntenraad kunnen in ieder geval niet zijn personen en hun directe verwanten:

a. Die in dienst zijn respectievelijk in de voorafgaande periode van 3 jaar in dienst zijn geweest van

de vennootschap ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten

behoeve van de vennootschap betaalde diensten verrichten;

b. Die lid zijn van een cliëntenraad van andere rechtspersonen die binnen het werkgebied van de

vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de vennootschap;

c. Die een zodanige functie bekleden dat het lidmaatschap van de cliëntenraad kan leiden tot

onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de vennootschap

dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

Algemene eisen

Van elk lid van de cliëntenraad wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

Algemene interesse in de gezondheidszorg en Thuiszorg binnen Almere en Amsterdam in het bijzonder;

 • Affiniteit met medezeggenschap; bereidheid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.
 • De motivatie om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten t.b.v. de thuiszorg te behartigen;
 • Het vermogen tot samenwerken met interne en externe belanghebbenden;
 • Het vermogen om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • Bereidheid om minimaal 2 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de cliëntenraad;
 • Zijn of haar woonplaats in het werkgebied van de Thuiszorg;
 • Bekendheid met de thuiszorg als cliënt, ex-cliënt, familielid / naaste van een patiënt of blijkend uit binding met maatschappelijke groeperingen.

 

Vaardigheden

Een lid van de cliëntenraad:

 • Is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Kan zich inleven in de belangen van cliënten, maar kan ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • Heeft een kritische, constructieve en open houding met gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen;
 • Is in staat tactvol, integer en standvastig op te treden;
 • Kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken;
 • Beschikt over sociale vaardigheden; kan in teamverband functioneren;
 • Heeft enige kennis van financiën (begroting en financieel jaarverslag).

 

Specifieke eisen

De cliëntenraad kent twee specifieke deskundigheden. Het betreft

 • De functie van voorzitter;
 • De functie secretaris;

 

De voorzitter

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij naast de algemene eisen beschikt over:

 • Het inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden,

taken en functie van de cliëntenraad;

 • Het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de cliëntenraad te vervullen;
 • Het vermogen om op een goede wijze het gezicht van de cliëntenraad intern en extern te zijn;
 • Een stijl van voorzitten die gekenmerkt is door een goede regie, structuur en collegialiteit;
 • Een visie op de onderwerpen die vanuit cliëntenperspectief van belang zijn.

 

De secretaris

Van de secretaris wordt verwacht dat hij of zij naast de algemene eisen, beschikt over:

 • secretariële vaardigheden zoals het opmaken van de agenda, het notuleren van vergaderingen,
 • het opstellen van adviezen en het beheren van de e-mailbox en het archief van de cliëntenraad;
 • een goede schriftelijke vaardigheden om een jaarverslag op te stellen;
 • organisatorische kwaliteiten om actiepunten en (evaluatie)afspraken te bewaken.

 

Onkostenregeling

De leden van de Cliëntenraad ontvangen voor hun werkzaamheden een onkosten- en reiskostenvergoeding.

 

Adres

Postbus 8337
Chroomstraat 6
8211 AS  Lelystad
Tel: 020-8203641
Tel: 0320-820235

Zakelijke gegevens

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg
Kamer van Koophandel nr 77177363 
Fiscaal nummer: 86.09.24.142

IBAN: NL 82 INGB 000.91.44.868

AGB-Code: 41787142 PGB

AGB-Code: 75753842 Thuiszorg

AGB-Code: 73737109 WLZ-gecombineerd

E-Mail ons

email